Home

 

Joint Programme between the European Union та the Council of Europe: "Strengthening the lawyers’ capacity for domestic application of the European Convention on Human Rights (ECHR) and of the Revised European Social Charter (RESC)"

Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи: "Посилення спроможностей адвокатів щодо реалізації на національному рівні положень Європейської Конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії переглянутої)"

Фінансування   Короткий огляд проекту
Donors European Union and Council of Europe   Фінансування Європейський Союз та Рада Європи
Name of the project Strengthening the lawyers’ capacity for domestic application of the European Convention on Human Rights (ECHR) and of the Revised European Social Charter (RESC) Назва проекту Посилення спроможностей адвокатів щодо реалізації на національному рівні положень Європейської Конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)
Duration

1 January 2013 – 30 June 2015

Тривалість проекту 1 січня 2013 року – 30 червня 2015 року
Countries Ukraine, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Republic of Moldova, Russia Країни Україна, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова, Росія
Overall objective

To develop national capacities for effective human rights protection by increasing knowledge and skills on the European Convention on Human Rights (ECHR) and the Revised European Social Charter (RESC).

Specific objectives:

 • To enable lawyers and human rights defenders in the partner countries to successfully litigate cases based on the ECHR and on the RESC, in proceedings before national courts, as well as before the European Court of Human Rights (ECtHR) in the case of well-substantiated claims;
 • To avoid submission to the ECtHR of manifestly unfounded or inadmissible claims.
Загальна мета проекту

Розширити національні можливості для ефективного захисту прав людини шляхом збільшення знань та навичок у сфері Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) та переглянутої Європейської соціальної хартії (ЄСХП)

Завдання:

 • Надати змогу адвокатам і захисникам прав людини в країнах-партнерах успішно вести справи на основі ЄКПЛ та ЄСХП в ході розглядів у національних судах, а також в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у випадку добре обґрунтованих позовів;
 • Уникнути подання до ЄСПЛ явно необґрунтованих або неприйнятних позовів.
Beneficiaries

Ukrainian Parliamentary Commissioner for Human Rights and the general population who should experience an improved response in case of violations of their rights.

Бенефіціари проекту

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та населення в цілому, яке має відчути покращення реагування у випадку порушень їхніх прав 

Partners

Bar Associations, lawyers, human rights defenders and NGOs

Партнери проекту

Національні Асоціації адвокатів, юристи, правозахисники та неурядові організації

Expected results
 • The national capacities to train and retrain lawyers on selected articles of the ECHR through the prism of Article 14 and Protocol No.12 of the ECHR, as well as the RESC (Article E) are strengthened.
 • The ability of lawyers to promote domestically European human rights standards and use them in litigation/legal proceedings before national courts, as well as before the ECtHR in the case of well-substantiated applications and to avoid submission to the ECtHR of manifestly unfounded or inadmissible claims is developed.
 • Regional co-operation and networking among bar and lawyers’ associations and between lawyers and human rights defenders of the partner countries is promoted and strengthened.
 • E-learning courses are designed for the target group lawyers. Use of and reference to the resources and expertise of the European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (the HELP Programme) is increased. Targeted human rights materials are made available in the national languages of the partner countries on the HELP website.
Очікуванні результати
 • Посилений національний потенціал в області підготовки та перепідготовки юристів та адвокатів за окремими статтями ЄКПЛ через призму статті 14 та Протокол № 12 до ЄКПЛ, а також ЄСХП (стаття Е).
 • Розвинута спроможність адвокатів на місцевому рівні просувати європейські стандарти прав людини та використовувати їх у судовому процесі / судових розглядах у національних судах, а також у ЄСПЛ у разі добре обґрунтованих заяв, а також уникати подачі до ЄСПЛ явно необґрунтованих або неприйнятних позовів.
 • Розповсюджена та зміцнена регіональна співпраця та зв'язки між асоціаціями адвокатів та об'єднаннями, між адвокатами та захисниками прав людини в країнах-партнерах.
 • Розроблені курси дистанційного навчання з прав людини. Підвищено використання і посилання на ресурси і досвід Європейської програми освіти в галузі прав людини для фахових юристів (програма HELP). Цільові матеріали з прав людини стають доступними на державних мовах країн-партнерів на сайті програми HELP.
Main activities
 • Desk review of the current lacuna in training programmes.
 • Preparation, publication and distribution of training programme/curricula and capacity building materials, CoE handbooks on human rights, training modules in national languages.
 • Regional training-of-trainers (ToT) seminars for national ECHR lawyers' trainers from Bar associations and human rights NGOs.
 • Cascade training seminars for lawyers and human rights NGOs and legal consultants in the capitals and in the regions.
 • Quarterly thematic one-day workshops for lawyers and human rights NGOs activists in the capitals and regions
 • Three 2-day regional conferences for sharing the best practices (2 conferences in participating countries + one conference in Strasbourg).
 • Setting-up of a regional forum on the HELP website, to be used as a regional exchange platform between lawyers and human rights defenders.
 • Drafting of country-specific guidelines on the use of domestic remedies in anti-discrimination cases.
 • Translation and dissemination of the handbook on European case law on non-discrimination produced by the EU Fundamental Rights Agency and the ECtHR into the national languages of the partner countries.
Основна діяльність
 • Аналіз поточних професійних програм підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів.
 • Підготовка, видання та розповсюдження програми підготовки / навчальних програм і матеріалів з підвищення потенціалу, довідників РЄ з прав людини, навчальних модулів на державних мовах.
 • Регіональні семінари тренінги для тренерів (ТОТ) для національних адвокатів зі сфери ЄСПЛ з асоціацій адвокатів та НУО з прав людини.
 • Каскадні навчальні семінари для адвокатів та НУО з прав людини в столицях та регіонах.
 • Щоквартальні тематичні одноденні семінари для адвокатів і активістів  НУО  з прав людини в столицях і регіонах.
 • Три 2-денні регіональні конференції для обміну передовим досвідом (2 конференції в країнах-учасницях + одна конференція в Страсбурзі).
 • Налагодження регіонального форуму на сайті програми HELP,  який буде використовуватися в якості регіональної платформи обміну між адвокатами і захисниками прав людини.
 • Розробка керівництв для використання внутрішніх засобів правового захисту у справах по боротьбі з нерівністю.
 • Переклад на державні мови країн-партнерів та поширення Посібника з прецедентного права ЄС з питань недискримінації, підготовленого Агенцією ЕС з основних прав та ЄСПЛ.
Contacts

Strasbourg
Project Manager Sergey Dikman
[email protected]

Kyiv
Project Officer Olena Carter
[email protected]

Office of the Council of Europe in Ukraine
8, Illinska Street, entrance 7, floor 6
Kyiv, Ukraine, 04070
Tel: +380 44 425 02 62, 303 99 16 (ext.110)

Контакти:

Страсбург:
Менеджер проекту Сергій Дікман
[email protected]

Київ:
Керівник проекту Олена Картер
[email protected]

Офіс Ради Європи в Україні
Бізнес-центр "Іллінський"
вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
04070, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 425 02 62, +380 44 303 99 16 (вн.110)

       
Офіс Представника Генерального секретаря Ради Європи в Україні: тел.: +380 44 425 02 62