РОЗШИРЕНИЙ ПОШУК

Home
Main conclusions on the revised version of the Draft Law on the Public Prosecutor’s Office of Ukraine, as adopted on 4 June 2014 by the Committee on the Legislative Support to the Law Enforcement
3rd follow-up session for judges-trainers «PRACTICAL ISSUES OF APPLICATION OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE»
ToT for prosecutors on application of the CPC of Ukraine in line with the European standards(introductory course)
International Conference on the occasion of the first year anniversary of the enactment of the new Criminal Procedure Code of Ukraine
Seminars on adversarial proceedings are organised for Ukrainian judiciary
The Council of Europe organised a visit in view of preparation of an opinion on the draft new Law of Ukraine on the Public Prosecutor`s Office
Directory of the principles for a draft Law on the Public Prosecution Office of Ukraine
Seminars for investigating judges,
28-30.05.2013
Open lectures in universities,
13-14.05.2013
Conf,
Dnipropetrovsk
18-19.04.2013
ToT for judges,
28-28.03.2013
High level consultations, PPS Reform
26-27.03.2013
Launching conference, 12.03.2013
Work plan for 2013

Support to the criminal justice reform in Ukraine

Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні

EXECUTIVE SUMMARY  

Коротка характеристика проекту

Title Support to the criminal justice reform in Ukraine   Назва Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні
   
Location(s) Ukraine Країна впровадження

Україна

Implementing agency Council of Europe: Support to Human Rights National Implementation Unit, Human Rights Policy and Development Department, Human Rights Directorate, Directorate General of Human Rights and Rule of Law Виконавець проекту

Рада Європи: Відділ сприяння впровадженню прав людини на національному рівні, Департамент стратегії та розвитку прав людини, Директорат прав людини, Генеральний Директорат з прав людини та верховенства права

 
Donor Government of Denmark Донор Уряд Данії
 
Duration of the action 30 months (1 January 2013 - 30 June 2015) Тривалість 30 місяців (1 січня 2013- 30 червня 2015)
 
Objectives of the action

Development objective(s):
To improve the effectiveness of criminal justice in Ukraine in line with European standards 
Immediate objectives:

 1. To contribute to the actual application of the new Code of Criminal Procedure (CPC) and development of the new institutional role and operational capacity of the public prosecution.
 2. To provide legal advice and facilitate the drafting of the Law on the Office of the Public Prosecutor in line with the new CPC, as well as of any other relevant legislation, including on the State Bureau of Investigations of Ukraine, and sub-legislation and internal regulatory instruments of the public prosecution, and to facilitate their actual application.
 3. To develop the capacity of prosecutors and other key groups of legal professionals to apply European standards in their daily work on the basis of the new CPC, and to monitor such application through periodic reviews of prosecutorial practices.
Мета і завдання

Загальна мета:
Підвищення ефективності системи кримінальної юстиції в Україні відповідно до європейських стандартів
Завдання:

 1. Сприяння практичному застосуванню нового Кримінального процесуального кодексу (КПК) і розвитку нової інституційної ролі та потенціалу органів прокуратури.
 2. Надання правової експертної допомоги і сприяння у розробці нового Закону України «Про прокуратуру» у відповідності до нового КПК та інших відповідних законів, включаючи розробку Закону України «Про Державне бюро розслідувань», підзаконних актів та внутрішніх нормативних документів щодо функціонування органів прокуратури та надання допомоги у їх практичному застосуванні.
 3. Розвиток потенціалу працівників прокуратури та інших ключових груп правників у застосуванні європейських стандартів у повсякденній роботі на базі нового КПК, а також моніторинг процесу їх застосування шляхом здійснення періодичних оглядів прокурорської практики.
National partner(s) Presidential Administration, Office of the Prosecutor General, National Academy of Prosecution, High Specialised Court for Civil and Criminal Cases, National School of Judges, Parliament, Ministry of Interior, Ministry of Justice, Bar and lawyers’ organisations, Ombudsperson institution, human rights NGOs and international organisations. Національний(і) партнер(и) Адміністрація Президента України, Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховний суд України, Національна школа суддів України, Верховна Рада України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України, Адвокатура та організації адвокатів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, недержавні організації (НДО), які займаються захистом прав людини, та міжнародні організації.
 
Other partner(s) Danish Helsinki Committee for Human Rights and other NGOs and experts Інші партнери Данський Гельсінський комітет з прав людини
Target group(s) Prosecutors, judges, lawyers, investigators, law enforcement officials, legal staff of the Ombudsperson institution, in its capacity of OPCAT body and NGOs. Цільова(і) група(и) Прокурори, судді, адвокати, слідчі, працівники правоохоронних органів, юристи Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини  як органу Факультативного Протоколу до Конвенції ООН проти катувань (OPCAT) та НДО.
 
Final beneficiaries The general population who should experience a better protection of their rights in the course of criminal proceedings. Кінцеві бенефіціари Населення в цілому, яке має відчути більш ефективний захист своїх прав у кримінальному процесі
 
Estimated results
 1. The new CPC is effectively implemented and the new institutional role and operational capacity of the public prosecution system is developed.
 2. The new Law on the Office of the Public Prosecutor is drafted in line with the new CPC and European standards, followed by other relevant legislation, including on the State Bureau of Investigations of Ukraine, and sub-legislation and internal regulatory instruments of the public prosecution, adopted and effectively implemented.
 3. Prosecutors, judges, lawyers, investigators, law enforcement officials, legal staff of Ombudsman institution, OPCAT body and NGOs acquire the knowledge and skills to apply European standards in their daily work on the basis of the new CPC, and to monitor such application.
Очікувані результати
 1. Ефективно впроваджений новий КПК і сформована нова інституційна роль і оперативний потенціал системи державного обвинувачення.
 2. Новий Закон України «Про прокуратуру» підготовлений, прийнятий та ефективно реалізований у відповідності до нового КПК та європейських стандартів, а також інші відповідні закони, включаючи Закон України «Про Національне бюро розслідувань», підзаконні акти і внутрішні нормативні документи щодо функціонування органів прокуратури.
 3. Набуті знання та навички у прокурорів, суддів, юристів, слідчих, працівників правоохоронних органів, співробітників юристів Офісу Уповноваженого ВРУ як органу Факультативного Протоколу до Конвенції ООН проти катувань і НДО щодо застосування європейських стандартів у повсякденній діяльності на основі нового КПК та моніторингу їх застосування.
Main activities
 1. Participation in the Inter-Agency Working Group on Reform of the Public Prosecution and Advocacy (set up by Presidential Decree № 362/2011-рп of 22 November 2011), which works on further reforms in the area of criminal justice and on the follow-up legislation, including the new Law on the Office of the Public Prosecutor.
 2. Peer-to-peer exchanges through series of expert meetings and consultations, including high-level, with key decision-makers and legal professionals and delivery of expertise, follow-up on the expertise’s actual implementation of the adopted legislation, sub-legislation and internal regulatory instruments.
 3. Training and formal education of prosecutors and other key groups of legal professionals on European standards, including through the incorporation of the European Convention on Human Rights (ECHR) in their mandatory curricula, and continuous monitoring of the application by them of the skills they received during the training.
 4. Preparation, publication and distribution in Ukrainian of relevant training and capacity-building materials including case law of the European Court of Human Rights (ECtHR), legislative expertises, research/studies of operational framework, training handbooks, modules and brochures.
 5. Purchase and installation of some of the equipment necessary to fulfil the new tasks assigned to the criminal justice actors by the new CPC.
Основна діяльність
 1. Участь у роботі міжвідомчої робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури (створеної Указом Президента № 362/2011-рп від 22 листопада 2011 року), яка готує пропозиції щодо подальших реформ у сфері кримінальної юстиції та відповідного законодавства, включаючи новий Закон України «Про прокуратуру». 
 2. Здійснення обміну досвідом серед колег під час експертних нарад і консультацій, в тому числі на високому рівні, з ключовими особами, відповідальними за прийняття рішень, фахівцями у сфері права, надання експертних висновків,  практичне застосування експертних висновків щодо прийнятих законів, підзаконних актів та інших внутрішніх нормативних документів.
 3. Організація тренінгів і освітніх програм прокурорам та іншим ключовим групам правників щодо європейських стандартів у сфері кримінальної юстиції, в тому числі й шляхом включення ЄКПЛ в обов’язкові навчальні програми, та постійний моніторинг застосування отриманих ними під час навчання знань.
 4. Підготовка, видання та поширення українською мовою відповідних матеріалів щодо підготовки та нарощення потенціалу застосування європейських стандартів, включаючи практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), законодавчі експертизи, наукові дослідження, навчальні посібники, модулі і брошури.
 5. Придбання та встановлення певного обладнання, необхідного для виконання нових завдань, поставлених перед учасниками кримінального провадження  новим КПК.
         
 

Contacts:
 
Coordinator of the Project: Leonid Antohi (SXB)
[email protected]
Project Manager: Ketevan Tskhomelidze(Kyiv)
[email protected] Local Legal Adviser: Bozhena Malanchuk (Kyiv)
[email protected]
Project Assistant: Yuliya Skabovska(Kyiv)
[email protected]

Office of the Council of Europe in Ukraine
8, Illinska Street, entrance 7, floor 6
Kyiv, Ukraine, 04070
Tel/Fax: +380 44 303 99 14 (ext.117)

  КОНТАКТИ:
 
Kоординатор проекту: Леонід Антохі (Страсбург)
[email protected]
Менеджер проекту: Кетеван Цхомелідзе
[email protected] ]
Радник з правових питань: Божена Маланчук (Київ)
[email protected]
Ассистент проекту: Юлія Скабовска
[email protected]

Офіс Ради Європи
вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, поверх 6
м. Київ, Україна, 04070
Тел./Факс: +380 44 303 99 14 (внутр.117)
 
Основні висновки до доопрацьованого проекту Закону України «Про прокуратуру» прийнятого комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 4 червня 2014 року
3-й курс в рамках серії тренінгів для суддів-викладачів «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ»
Тренінг для прокурорів – тренерів/викладачів з питань застосування КПК України через призму європейських стандартів (вступний курс)
Міжнародна конференція за результатами першого року застосування Кримінального процесуального кодексу України
Семінари з питань реалізації принципу змагальності для українських суддів
Рада Європи провела візит експертів з нагоди підготовки висновку на проект Закону України "Про прокуратуру"
Директорія принципів до проекту закону про прокуратуру України
Семінар для слідчих суддів,
28-30.05.2013
Відкриті лекції в університетах,
13-14.05.2013
Конференція у Дніпропетровську,
18-19.04.2013
Семінар для суддів-викладачів
28-29.03.2013
Консультації високого рівня: реформа прокуратури
26-27.03.2013
Офіційе відкриття проекту,
12.03.2013
План заходів на
2013 рік
 
 
 
 
Офіс Представника Генерального секретаря Ради Європи в Україні: тел.: +380 44 425 02 62